•  +98 21 88 65 91 50
  •  No JavaScript !!!

ممیزی انرژی

energyaudita_image

طبق استاندارد ایزو 50002 ، ممیزی انرژی عبارت است از تجزیه و تحلیل سیستماتیک بکارگیری و مصرف انرژی سیستم یا فرایندهای مورد مطالعه، به منظور شناسایی، پتانسیل‌سنجی و گزارش‌دهی فرصت‌های صرفه‌جویی انرژی با هدف اصلاح عملکرد انرژی.

ممیزی انرژی می‌تواند کل سازمان یا بخشی از آن، تجهیزات، سیستم‌ها و یا فرآیندها را شامل شود. اقدامات اولیه در ممیزی انرژی عبارت است از اندازه‌گیری و مشاهده کاربری انرژی (Energy Use) ، بازدهی انرژی (Energy Efficiency) و مصرف انرژی (Energy Consumption).

ممیزی انرژی به عنوان بخشی از برنامه شناسایی و اولویت بندی فرصت‌های بهبود عملکرد انرژی، کاهش تلفات انرژی و کسب منافع زیست‌محیطی محسوب می‌شود.

انجام ممیزی انرژی مبتنی بر استاندارد ایزو 50002 ، هم می‌تواند به عنوان یک اقدام مکمل برای بازنگری انرژی (Energy Review) و پایش، اندازه‌گیری و تحلیل عملکرد انرژی تجهیزات و فرآیندهای سازمان منطبق بر استاندارد ایزو 50001 محسوب شود و هم می‌تواند به عنوان یک اقدام مستقل انجام پذیرد.

طبق استاندارد ایزو 50002 ، فرایند ممیزی انرژی (مستقل از سطح ممیزی انرژی)، به صورت شکل زیر می‌باشد.

energyauditb_image

ایزو 50002 ، ممیزی انرژی را در سه سطح مختلف تعریف می‌کند:

  • سطح 1

در این سطح، مصارف انرژی و هزینه‌های مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرند. قبوض حامل‌های انرژی مهمترین مستندات در این سطح می‌باشند. همچنین، ممیز انرژی با بازدید اجمالی از ساختمان و تأسیسات مربوطه و مصاحبه با ساکنین وضعیت انرژی‌بری سیستم را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. باتجزیه و تحلیل داده‌های اولیه و بررسی شرایط موجود، گزارشی از وضعیت ساختمان، به همراه اقدامات بدون هزینه یا کم هزینه برای صرفه‌جویی انرژی تهیه می‌شود. تحلیل اقتصادی، در این سطح، مبتنی بر دوره بازگشت سرمایه ساده انجام می‌شود.

  • سطح 2

در سطح 2 ممیزی، علاوه بر اقدامات مربوط به سطح 1 ، محاسبات با توجه به جزئیات انجام می‌شود. تحلیل در این سطح، مبتنی بر برخی اندازه‌گیری‌ها می‌باشد. تحلیل‌های مالی، مانند تحلیل مبتنی بر هزینه چرخه عمر، در این سطح، درک بهتری از منافع مالی اجرای اقدامات بهینه‌سازی انرژی به مالک سایت ارایه می‌دهد.

  • سطح 3

در این سطح از ممیزی انرژی، تحلیل‌های مهندسی، همراه با جزئیات بیشتر، بر روی راهکارهای سرمایه‌بر که در سطح 2 شناسایی شده‌اند متمرکز است. به این منظور داده‌های بیشتری جمع‌آوری می‌شود تا امکان تحلیل دقیق‌تر مهندسی فراهم شود. به خصوص در مرحله اندازه‌گیری، داده‌ها برای مدت طولانی‌تری برداشت می‌شوند. در نتیجه، صرفه‌جویی با دقت بیشتری برآورد شده و امکان تحلیل دقیق‌تر هزینه‌های پروژه فراهم می‌شود.